Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

A szén átvételére 2023. január 9. napját követően kerülhet sor, melyről az Önkormányzat előzetes értesítést küld.

Tisztelt Lakosság!

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján, Kisköre Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be, a nyertes pályázat eredményeképpen az Önkormányzat 1305 q barnakőszén vásárlásra jogosult.

A pályázati kiírása alapján az Önkormányzat rendeletet alkotott a szociális tüzelőanyag igénylésének módjáról, és a jogosultsági feltételekről. Ennek alapján A szociális barnakőszénre vonatkozóan támogatásban az részesülhet, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aa) aktív korúak ellátására, ab) időskorúak járadékára vagy ac) pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra – különösen a lakhatási települési támogatásra – jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

(2) Fentieken túl barnakőszén biztosítható annak a személynek,

a) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, b) egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át nem haladja meg. c) 80. életévét betöltött egyedül élő.

(3) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. A kérelmeket 2022. december 05. napjáig lehet a Kiskörei Polgármesteri Hivatalnál benyújtani.

Kérem, hogy aki a jogosultsági kritériumoknak megfelel, nyújtsa be a mellékelt kérelmet annak ismeretében, hogy összesen 1305 q szociális barnakőszén elosztására van lehetősége a Pénzügyi - és Ellenőrzési Bizottságnak.

A jogosultsági feltételek teljesülése esetén a szén átvételére 2023. január 9. napját követően kerülhet sor, melyről az Önkormányzat előzetes értesítést küld.

Magyar Csilla s.k. polgármester

 

Letölthető kérelem: https://kiskore.hu/hivatalos/dokumentumok?download=380:ejr-37344157-1-sz-mell-klet