Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 16-tól 2027. augusztus 15-ig szól.

 

 

Kisköre Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

ÓV-LAK Óvoda és Mini Bölcsőde

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 16-tól 2027. augusztus 15-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

 • Heves megye, 3384 Kisköre, Béke út 9-11.

 • Heves megye, 3384 Kisköre, Arany János út 34.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az intézmény hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-ában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség,

 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

 • legalább öt év –óvodapedagógus munkakörben szerzett- szakmai gyakorlat,

 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 • magyar állampolgárság,

 • cselekvőképesség,

 • büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,

 • vezetési program,

 • végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

 • szakmai gyakorlat és a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés-hitelt érdemlő-igazolása,

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak, illetőleg a pályázati anyagának az eljárásban résztvevők, valamint a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvényben meghatározott-összeférhetetlenség nem áll fenn,

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri,

 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyar Csilla polgármester nyújt a 36/358-311- es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kisköre Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (3384 Kisköre, Széchenyi út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/3955-1/2021, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

vagy

 • Személyesen: Magyar Csilla polgármester részére (3384 Kisköre, Széchenyi út 24.)

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot A/4-es méretű összefűzött gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Kisköre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A(6) bekezdése alapján létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázókat és véleményezi a pályázatokat. Az intézményvezető megbízásáról a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan időre jön létre. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21./A.§ (1) szerint a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor - a (4)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - három hónap próbaidő megállapítása kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www. kiskore.hu – 2022. január 03.

 • Közigazgatási állásportál- 2022. január 03.