Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

1/2018. sz. felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (X.21.) önkormányzati rendelete alapján

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé az alábbiak szerint:

1) A támogatás célja
A támogatás célja helyi egyesületek támogatása európai uniós vagy hazai forrás pályázatok megvalósításához a pályázati önerő és pályázati díjak biztosítása útján.

2) A felhívás alapján támogatható pályázatok száma
E felhívás alapján szervezetenként legfeljebb egy alkalommal nyújtható támogatás. A felhívás alapján támogatható pályázat száma előzetesen nem kerül meghatározásra.

3) Pályázat benyújtására jogosultak
Olyan egyesület, amelynek székhelye Kisköre Városban található. Nem nyújthat be pályázatot az az egyesület, amely a rendelet 3.§ és 5.§ értelmében nem támogatható szervezetnek minősül. Egy egyesület egy pályázatot nyújthat be.

4) A rendelkezésre álló forrás és a támogatás összege
A pályázati felhívás alapján rendelkezésre álló forrás: 7 000 000 Ft.
A pályázatot benyújtó egyesület visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást is igényelhet.
A visszatérítendő és a vissza nem térítendő támogatás együttes összege nem haladhatja meg a rendelkezésre álló forrás összegét.

5) A pályázat formai és tartalmi követelményei
A benyújtásra kerülő pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

  1. a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
  2. a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
  3. az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
  4. a pályázó előző évi tevékenységéről szóló írásos beszámolót.

A kérelemhez csatolni kell a támogatást igénylő szervezet cégkivonatának vagy bírósági, illetve hatósági nyilvántartásba vételéről szóló határozatának pályázó által cégszerűen hitelesített másolatát, továbbá visszatérítendő támogatás esetében az érintett pályázatra vonatkozó támogatási döntés vagy – határozat pályázó által hitelesített másolatát is. A
fentieken túl csatolni kell az aktuális beszámoló letétbe helyezéséről szóló igazolás pályázó által hitelesített másolatát.

6) Elszámolható költségek
6.1. Pályázati díjak (regisztrációs díj, benyújtással kapcsolatos egyéb költség),
6.2. Pályázati önerő.

7) Elbírálás folyamata
A beérkezett pályázatokat a Humán Bizottság véleményezését követően a képviselő-testület bírálja el. Támogató döntést követően az önkormányzat szerződést köt a támogatottal. A támogatás kifizetése csak a szerződés aláírását követően történhet.

8) Beszámolási kötelezettség
A támogatottat a támogató felé beszámolási kötelezettség terheli. A beszámolási kötelezettségre 8/2015. (X.21.) önkormányzati rendelet és a támogatási szerződés rendelkezései az irányadóak.

9) Pályázat benyújtása, elbírálása
A pályázatot 2018. január 5. napjától a forrás kimerüléséig. napjáig lehet benyújtani. Az elbírálás folyamatos, a beérkezés sorrendjében történik.

Kisköre, 2018. január 4.
Magyar Csilla polgármester